Zrealizowane ewaluacje, badania społeczne i biznesowe

Zakres wykonanych prac badawczych i ewaluacyjnych

1.Opracowanie ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego opracowanego i testowanego w ramach Projektu innowacyjnego „Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy” realizowanego przez Uniwersytet Opolski. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.4. Projekty innowacyjne. Raport ewaluacji opracowany został zgodnie z zatwierdzonym raportem metodologicznym oraz z umową zawartą w dniu 8.08.2012 roku z wykonawcą badania oraz realizatorem Projektu Uniwersytetem Opolskim.

2.Ewaluacja zewnętrzna Projektu: „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzenie badań efektywności, publikacja raportów z badań. 2012 r.

3.Ewaluacja zewnętrzna Projektu „Wzrost kultury technicznej i wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych dla pracowników HSW SA w Stalowej Woli” Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. (próba badawcza - 1200 osób) – 2011 r. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzenie badań efektywności, publikacja raportów z badań.


Rok: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

1.Opracowanie metodologii, prowadzenie badań, ewaluacja projektu, opracowanie raportów w ramach projektów badawczych: "Mapa Monitorująca Szansę na Pracę absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego nr Z/2.26/II/2.1/54/05". Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Działanie 2.1. (próba badawcza ponad 6000 osób) Dla WUP Kielce (w ramach Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie)

2.Opracowanie metodologii, prowadzenie badań, ewaluacja projektu, opracowanie raportów w ramach projektów badawczych: "Indeks Gotowości Rynkowej - nowy instrument monitorujący szansę na prace absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych województwa podkarpackiego, nr Z/2.18/II/2.1/136/05". Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2, Działanie 2.1. (próba badawcza ponad 6000 osób) Dla WUP Rzeszów (w ramach Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie)

3.Ewaluacja zewnętrzna projektu „Nowa jakość ubezpieczeń poprzez kształcenie podyplomowe pracowników sektora ubezpieczeniowego„  realizowanego przez Akademię Finansów w Warszawie w ramach SPO RZL 2.3/a/2a. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej,  przeprowadzenie badań efektywności studiów podyplomowych, publikacja raportów z badań. „Efektywność kształcenia na studiach podyplomowych w ramach Projektu: Nowa jakość ubezpieczeń poprzez kształcenie podyplomowe pracowników sektora ubezpieczeniowego. Realizowanego dla Akademii Finansów w Warszawie”. Odbiorca: Akademia Finansów w Warszawie, 03-199 Warszawa, ul. Modlińska 51 i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach WYG International).

4.Opracowanie metodologii, prowadzenie badań, ewaluacja  projektu, opracowanie raportów w ramach projektów badawczych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Bilans Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi w 2004-2006 woj. Kujawsko Pomorskie” (w ramach PSDB Warszawa),

5.Opracowanie metodologii, prowadzenie badań, ewaluacja  projektu, opracowanie raportów w ramach projektów badawczych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Badanie Efektywności Działania. 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi w latach 2004-2006 na terenie Polski” (w ramach PSDB Warszawa).

6.Organizacja i wdrożenie projektu PHARE 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich Województwo Podkarpackie – prowadzenie podprojektu 1 i 2 (budżet 1,2 mln. Euro) realizowanego przez IMC Consulting Limited - Wielka  Brytania. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzenie badań efektywności publikacja raportów z badań. Odbiorca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach IMC Consulting Limited.)

7. Ewaluacja  zewnętrzna Projektu „PHARE 2001”  w  ramach Projektu Technical Assistance For Phare Economic and Social Cohesion Management Poland PL2002/000-580.06.03   PAG Uniconsullt, Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Monitorowanie i ewaluacja realizacji programu Phare 2001 i  2002 RZL w zakresie efektów realizacji planów modernizacji oferty edukacyjnej szkól zawodowych w całym kraju. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzenie badań efektywności publikacja raportów z badań (w ramach PAG Uniconsullt, Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o.)

8..Ewaluacja  zewnętrzna projektu „PHARE 2000 Rozwój Zasobów Ludzkich - Szkolenia i Poradnictwo Biznesowe dla Osób Zagrożonych Bezrobociem w woj. podkarpackim” o budżecie 2,8 mln. Euro realizowanego przez IMC Consulting Limited - Wielka  Brytania. Opracowanie metodologii ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzenie badań efektywności publikacja raportów z badań. Odbiorca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (w ramach IMC Consulting Limited).