Aktualności i wydarzenia

Rekrutacja do projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”

Projekt pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na trwałe zatrudnienie”  realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak


Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły, oddzielnie dla każdej z grup.
Terminy rekrutacji do poszczególnych grup będą każdorazowo zamieszczane na stronie Beneficjenta projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu

 • Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD (80h)
  I tura rekrutacji – 2 grupy: od 4 października 2018r. do 18 października 2018r.
  II tura rekrutacji – 2 grupy: od 3 stycznia 2019r. do 17 stycznia 2019r.
 • Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Professional (80h)
  I tura rekrutacji – 2 grupy: od 22 października 2018r. do 5 listopada 2018r.
  II tura rekrutacji – 2 grupy: od 1 lutego 2019r. do 15 lutego 2019r.
 • Kurs księgowości - poziom podstawowy (120h)
  rekrutacja – 3 grupy: od 15 listopada 2018r. do 29 listopada 2018r.
  Wydłużenie rekrutacji do 7 grudnia 2018r.
 • Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima (120h)
  rekrutacja – 3 grupy: od 30 listopada 2018r. do 14 grudnia 2018r.
 • Specjalista ds. zamówień publicznych (120h)
  rekrutacja – 2 grupy: od 21 listopada 2018r. do 5 grudnia 2018r.
  Wydłużenie rekrutacji do 12 grudnia 2018r.
 • Zarządzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation (80h)
  rekrutacja – 1 grupa: od 2 stycznia 2019r. do 16 stycznia 2019r.

Więcej informacji ....... czytaj 


Szkolenia i kursy zawodowe DOFINANSOWANE ze środków UE ramach RPO WP

Pro­jekt " Biznes potrzebuje zawodowców" współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­skiej ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go na la­ta 2014-2020,

Oś Prio­ry­te­to­wa IX Ja­kość edu­ka­cji i kom­pe­ten­cji w re­gio­nie,

Dzia­ła­nie 9.5 Pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji osób do­ro­słych w for­mach po­zasz­kol­nych.

Numer naboru: RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z Unii Eu­ro­pej­skiej – 1 744 224,00
War­tość pro­jek­tu – 1 940 724,00 zł

Zasięg terytorialny: Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego

Gru­pa do­ce­lo­wa pro­jek­tu

Grupę docelową projektu stanowi 490 osób dorosłych (10 K, 480 M) z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Bez znaczenia jest ich status na rynku pracy.

Struktura gr. docelowej - 60% ogółu grupy  docelowej będą stanowić osoby: 10 os. powyżej 50 r. życia oraz 284 os. o niskich kwalifikacjach tj. do po­zio­mu ISCED 3 (ni­skie kwa­li­fi­ka­cje de­fi­nio­wa­ne ja­ko wy­kształ­ce­nie na po­zio­mie do ISCED 3 włącz­nie zgod­nie z wy­tycz­ny­mi MFiR w za­kre­sie mo­ni­to­ro­wa­nia po­stę­pu rze­czo­we­go w re­ali­za­cji PO na la­ta 2014-2020) .

Wsparcie zostanie skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

W ramach projektu oferujemy DOFINANSOWANE ze środków UE szkolenia i kursy zawodowe

 • 1."Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy" Szkolenie dla max 150 uczestników. Czas szkolenia 140h.
 • 2.„Szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy" Szkolenie dla max 100 uczestników. Czas szkolenia 35h.
 • 3.„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 120h.
 • 4.„Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCad”. Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 80h. Ops kursu- zobacz wiecej .....

zapoznaj się z ofertą i wyślij wstępne zgłoszenie ......

Czytaj więcej więcej ...........

BEZPŁATNE szkolenia i kursy zawodowe

Projekt pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro”  realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o.  w partnerstwie z EDU-CONSULT Zbigniew Pospolitak

Priorytet: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNE szkolenia i kursy zawodowe:

 • Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD
 • Projektowanie, analiza i optymalizacja w Autodesk Inventor Profesional
 • Modelowanie 3D, wizualizacja i animacja w Autodesk 3ds Max Design
 • Zarzadzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation
 • Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima
 • Kurs księgowości - poziom podstawowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Rekrutacja zakończona

Mile widziane osoby 50+ poza kolejnością 

(wkrótce II edycja projektu  od września  2018)

Zapoznaj się z oferta i wyślij wstępne zgłoszenie ........ zobacz więcej

Szkolenia dofinansowane BUR dla sektora MŚP

Dofinansowanie Usług Rozwojowych. Od września 2017 r. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na szkolenia przez przedsiębiorców z kategorii MŚP i ich pracowników mających siedzibę, oddział, miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie  subregionów:
- rzeszowskiego - SR (powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski),
- krośnieńskiego - SK(krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski),
- tarnobrzeskiego - ST (tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski).

EDU Consult - Training Center - ATC Autodesk w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców i pracodawców  zainteresowanych dofinansowaniem usług rozwojowych (dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych), w tym szkoleń.

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług szkoleniowych, które mają na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców oraz ich pracowników 

Proponujemy realizację wielopoziomowych autoryzowanych przez AUTODESK kursów CAD:

 • AutoCAD,
 • 3ds Max
 • Inventor Professional
 • Revit Architecture
 • Robot Structural Analysis Professional

Wsparcie to, skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników.
Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a)mikroprzedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70 %, max. wartość to 80 %,limit na przedsiębiorstwo to 8 400,00zł., limit na pracownika to 4 200,00zł.
b)małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60 %, max. wartość to 70 %,limit na przedsiębiorstwo to 18 000,00zł., limit na pracownika to 3 600,00zł.
c)średnie przedsiębiorstwa– podstawowa wartość dofinansowania 50 %, max. wartość to 60 %,limit na przedsiębiorstwo to 30 000,00zł., limit na pracownika to 3 000,00zł.
Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10 % w przypadku przedsiębiorstwa które, spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów  w subregionie rzeszowskim, krośnieńskim i tarnobrzeskim:
a) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50 roku życia,
b) na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik o niskich kwalifikacjach,
c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zachęcamy do rejestrowania się w Bazie Usług Rozwojowych  na stronie http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, przyspieszy to proces ubiegania się o dotację na szkolenia.

Przedstawiamy poniżej linki informacyjne operatorów dofinansowania

 www.ststrefa.pl 

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji/ogloszenie-o-naborze-nr-1-sr-2017 

http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/630-od-5-wrzesnia-br-rusza-i-nabor-na-szkolenia-dla-firm-i-ich-pracownikow-w-ramach-projektu-podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-subregion-sk


Utworzenie Laboratorium i Centrum Egzaminacyjnego ECDL

Podkarpackie Centrum Egzaminacyjne przy EDU Consult

Od 14 lipca 2017 r. posiadamy akredytację Polskiego Towarzystwa Informatycznego dla Mobilnego Laboratorum ECDL oraz Mobilnego Centrum Egzaminacyjnego ECDL - Podkarpackie Centrum Egzaminacyjne przy EDU Consult

Zapraszamy na :

Zdobądź mocny punkt w swoim inżynierskim CV

Zapraszamy zainteresowanych studentów i pracowników firm na Autoryzowane kursy produktów Autodesk.Każdy kurs, zakończony międzynarodowym certyfikatem, uznawanym przez pracodawców na całym świecie: AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced


KFS 2017 - zdobądź środki na dofinansowanie szkoleń w swojej Firmie!

Informujemy, że Powiatowe Urzędy Pracy już od 1 lutego 2017 roku, będą prowadziły nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis. Ponad 11 000 zł do wykorzystania w ciągu roku na jedną osobę!

ETAPY DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KFS

ETAP I - Wybierz usługę szkoleniową z aktualnej oferty EDU Consult Traning Center.

ETAP II - Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy.

ETAP III - Po akceptacji wniosku podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

ETAP IV - Zrealizuj usługę szkoleniową w EDU Consult Traning Center.


Kursy CAD dla studentów 


Zapraszamy do zapoznania się z naszą nowa ofertą szkoleń autoryzowanych Autodesk dla studentów.   ze zniżką 42%.  

Wszystkie kursy zakończone są Międzynarodowym Certyfikatem AUTODESK® Certificate of Completion - Essentials, Advanced

Oglądnij cennik szkoleń dla studentów

Najbliższe szkolenia szkolenia przedstawia TERMINARZ SZKOLEŃ

Opisy szkoleń możesz zobaczyć wybierając ponizej dany program AUTODESK

Na dzisiejszym złożonym rynku pracy możliwość udowodnienia swoich umiejętności jest niezwykle cenna. Ta właśnie idea przyświeca certyfikacji Autodesk, procesowi zdobywania uprawnień, który pozwoli absolwentowi szkoły przyspieszyć rozwój kariery zawodowej, zwiększy jego wiarygodność, a nawet przyniesie korzyści potencjalnemu pracodawcy.

Certyfikat firmy Autodesk stanowi pewny dowód umiejętności i specjalistycznej wiedzy posiadacza, uznawanej przez pracodawców i klientów z całego świata, jest poważnym atutem specjalistów zajmujących się projektowaniem. Ponadto posiadanie Certyfikatu Autodesk daje wymierne możliwości otrzymania propozycji interesującej pracy, a przede wszystkim sprostania wymogom aplikacyjnym podczas rekrutacji pracowników na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Autoryzowane kursy zmniejszą dysonans między oczekiwaniami przedsiębiorców dysponującymi nowymi technikami i technologiami projektowania i wytwarzania a umiejętnościami absolwentów szkół zawodowych.