Nowe możliwości szkoleniowe z dofinansowaniem z środków UE w 2019 r.

Szkolenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Cele projektu i planowane efekty

Projekt zakłada przeszkolenie osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe (18+) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, mające miejsce zamieszkania zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują, pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zakres projektu:

Uczestnik projektu ma prawo wybrać dowolne szkolenie sklasyfikowane jako zawodowe w Bazie Usług Rozwojowych. Do ceny szkolenia należy dodać koszt egzaminu jeśli taki nie został uwzględniony w ofercie wykonawcy.

Link do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Po zakwalifikowaniu szkolenia Uczestnik projektu wpłaca 11% wkładu własnego Operator pokrywa pozostałe koszty szkolenia i egzaminu.

Regionalni Operatorzy środków na dofinansowanie szkoleń zawodowych ujętych do dofinansowania w Bazie usług Rozwojowych ramach RPO WP działanie 9.5

Wektor Consulting Sp. z o.o.

Powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.  –

http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/1647-2/

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.

Powiaty: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.  

http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/kontakt/

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.  

http://www.pakd.pl/projekty?status=o

E-Biznes System Sp. z o.o.

Powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski.  

http://www.e-biznes-system.pl/