BIZNES POTRZEBUJE ZAWODOWCÓW

Opis projektu

Pro­jekt " Biznes potrzebuje zawodowców" współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Eu­ro­pej­skiej ze środ­ków Eu­ro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go w ra­mach Re­gio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Pod­kar­pac­kie­go na la­ta 2014-2020,

Oś Prio­ry­te­to­wa IX Ja­kość edu­ka­cji i kom­pe­ten­cji w re­gio­nie,

Dzia­ła­nie 9.5 Pod­no­sze­nie kom­pe­ten­cji osób do­ro­słych w for­mach po­zasz­kol­nych.

Numer naboru: RPPK.09.05.00-IP.01-18-017/17

Do­fi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu z Unii Eu­ro­pej­skiej – 1 744 224,00
War­tość pro­jek­tu – 1 940 724,00 zł

Zasięg terytorialny: Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego

Gru­pa do­ce­lo­wa pro­jek­tu

Grupę docelową projektu stanowi 490 osób dorosłych (10 K, 480 M) z obszaru woj. podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Bez znaczenia jest ich status na rynku pracy.

Struktura gr. docelowej - 60% ogółu grupy  docelowej będą stanowić osoby: 10 os. powyżej 50 r. życia oraz 284 os. o niskich kwalifikacjach tj. do po­zio­mu ISCED 3 (ni­skie kwa­li­fi­ka­cje de­fi­nio­wa­ne ja­ko wy­kształ­ce­nie na po­zio­mie do ISCED 3 włącz­nie zgod­nie z wy­tycz­ny­mi MFiR w za­kre­sie mo­ni­to­ro­wa­nia po­stę­pu rze­czo­we­go w re­ali­za­cji PO na la­ta 2014-2020) .

Wsparcie zostanie skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego).

W ramach projektu oferujemy DOFINANSOWANE ze środków UE szkolenia i kursy zawodowe

 • 1."Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy" Szkolenie dla max 150 uczestników. Czas szkolenia 140h.
 • 2.„Szkolenie okresowe w zakresie przewozu rzeczy" Szkolenie dla max 100 uczestników. Czas szkolenia 35h.
 • 3.„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie” Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 120h.
 • 4.„Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCad”. Szkolenie dla max 120 uczestników. Czas szkolenia 80h. Ops kursu- zobacz wiecej .....

Cel głów­ny pro­jek­tu

Cel główny Projektu:  podniesienie kwalifikacji (wymaganych na rynku pracy) osób dorosłych z województwa podkarpackiego, po­przez uczest­nic­two w certyfikowanych szkoleniach zawodowych z zakresu BLT, CNC oraz obsługi programu AutoCAD  w okresie 01.03.2018 – 31.05.2019, kończących się obowiązującą dla danej kwalifikacji certyfikacją przeprowadzaną przez instytucje państwowe.

Planowane efekty

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 294 osób

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 490 osób

Liczba osób o niskich kwalifikacjach osoby – 284 osób

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 10 osób

Harmonogram zadań w projekcie dot. szkoleń „Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD” 

 • 1.Nabór uczestników do udziału w projekcie od 20.06.2018r. w trybie ciągłym
 • 2.Ocena dokumentów rekrutacyjnych  od 27.06.2018r. w trybie ciągłym
 • 3.Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie od 28.06.2018r. w trybie ciągłym
 • 4.Podpisanie deklaracji i umowy uczestnictwa w projekcie od 29.05.2018r. w trybie ciągłym
 • 5.Szkolenia „Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD”  wraz z certyfikacją od 2.07.2018r. w trybie ciągłym


Zapoznaj się z ofertą i wyślij wstępne zgłoszenie ......


Rekrutacja

Re­kru­ta­cja i wa­run­ki uczest­nic­twa w pro­jek­cie

Pro­jekt skie­ro­wa­ny jest do 490 os. do­ro­słych w tym 284 os. o ni­skich kwa­li­fi­ka­cjach i 10 osób po­wy­żej 50 ro­ku ży­cia, któ­re z wła­snej ini­cja­ty­wy są za­in­te­re­so­wa­ne zdo­by­ciem, uzu­peł­nie­niem lub pod­nie­sie­niem kwa­li­fi­ka­cji za­wo­do­wych speł­nia­ją­cych łącz­nie na­stę­pu­ją­ce kryteria formalne:

 • ozłożą komplet poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • osą osobami fizycznymi tzn. uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeku Cywilnego
 • osą osobami dorosłymi  tzn. osobami, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 18 lat, a w przypadku szkoleń na przewóz rzeczy są osobami dorosłymi, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończone 21 lat

W przypadku spełnienie kryteriów formalnych możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów przez osoby, które będą spełniać również preferencyjne kryteria dostępu:

 • oosoby powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – 5 pkt
 • oosoby o niskich kwalifikacjach posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 – 5 pkt

Beneficjent zastrzega sobie prawo do takiego doboru Uczestników Projektu, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie projektu, a mianowicie zrekrutowanie:

 • ominimum 10 kobiet
 • ominimum 60% o niskich kwalifikacjach
 • ominimum 10 osób w wieku 50+

Na­bór do­ku­men­tów zgło­sze­nio­wych do pro­jek­tu od­bę­dzie się od 20.06.2018r. i bę­dzie pro­wa­dzo­ny w trybie otwartym  sposób  cią­gły do momentu zrekrutowania 490 Uczestników Projektu.

Kwa­li­fi­ko­wa­nie osób i spo­rzą­dza­nie list uczest­ni­ków pro­jek­tu od­bywać się będzie każdorazowo na grupę.

In­for­ma­cje o ter­mi­nach od­by­wa­nia się po­szcze­gól­nych naborów na grupy oraz da­ty ich za­mknię­cia bę­dą za­miesz­cza­na systema­tycz­nie na stro­nie in­ter­ne­to­wej Organizatora oraz  Partnerów.


Re­kru­ta­cja obywać się będzie zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Oso­by za­in­te­re­so­wa­ne udzia­łem w pro­jek­cie skła­da­ją zgło­sze­nia:

osobiście - w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura - 8.00-16.00

za pośrednictwem poczty  lub za pomocą przesyłki kurierskiej na adres biura projektu:

Biuro projektu e-Biznes System Sp. z o.o.

ul. Hoffmanowej 19, lokal 211

35-016 Rzeszów

Do­ku­men­ty re­kru­ta­cyj­ne wy­ma­ga­ne na eta­pie re­kru­ta­cji do pro­jek­tu:

Wzo­ry do­ku­men­tów do­stęp­ne są w biu­rze pro­jek­tu, na stro­nie  http://www.e-biznes-system.pl/projekt-wup.html a tak­że bę­dą prze­sy­ła­ne pocz­tą tra­dy­cyj­ną lub elek­tro­nicz­ną na ży­cze­nie osób za­in­te­re­so­wa­nych.


Pod­czas skła­da­nia do­ku­men­tów re­kru­ta­cyj­nych Kan­dy­da­ci win­ni mieć ze so­bą do­wód oso­bi­sty w ce­lu we­ry­fi­ka­cji da­nych przez Or­ga­ni­za­to­ra. W przy­pad­ku je­go nie­oka­za­nia bądź do­star­cze­nia dokumentów drogą pocztową, obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w  projekcie.

Dokumenty zgłoszeniowe należy prawidłowo i kompletnie wypełnić w języku polskim, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę wraz z datą.

Dokumenty kompletne będą weryfikowane w Biurze Projektu w terminie 7 dni od dostarczenia.

Po zebraniu i weryfikacji dokumentacji od Kandydatów, nastąpi posiedzenie Komisji rekrutacyjnej, która po dokonaniu kwalifikacji sporządzi listę Uczestników Projektu oraz listę rezerwową.

Etapy oceny dokumentów Kandydatów:

I ETAP - Ocena formalna

 • złożenie wypełnionego i podpisanego przez Kandydata Formularza Rekrutacyjnego (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • złożenie wymaganych i podpisanych oświadczeń kwalifikujących do udziału w Projekcie (wg metody spełnia/nie spełnia);
 • wiek - ukończone 18 lat (wg metody spełnia/nie spełnia)
 • nauka, praca lub zamieszkiwanie na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (wg metody spełnia/nie spełnia)

II ETAP – Ocena merytoryczna: polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom spełniającym następujące kryteria preferencji:

 • wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie: 5pkt.;
 • osoba w wieku 50 lat i więcej: 5 pkt.;

O zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie zdecyduje liczba zgromadzonych punktów.
W przypadku równej liczby punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń.
Dokumenty rekrutacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie (lista rezerwowa) będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o wynikach rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji do projektu „Biznes potrzebuje zawodowców”